La Comissió Europea ha posat en marxa una consulta pública per recollir informació sobre l’impacte de les normes sobre igualtat salarial de la UE. El principi «a igual treball, igual salari» està consagrat en els tractats de la UE i la legislació de la UE prohibeix la discriminació directa i indirecta per raó de sexe.

La consulta pública recollirà les aportacions de la ciutadania, les autoritats públiques, els interlocutors socials, la societat civil i els investigadors per trobar la manera d’aplicar de manera efectiva i fer complir el principi d’igualtat de retribució. La consulta estarà oberta fins el 5 d’abril.

La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública para recoger información sobre el impacto de las normas sobre igualdad salarial de la UE. El principio «a igual trabajo, igual salario» está consagrado en los tratados de la UE y la legislación de la UE prohíbe la discriminación directa e indirecta por razón de sexo.

La consulta pública recogerá las aportaciones de la ciudadanía, las autoridades públicas, los interlocutores sociales, la sociedad civil y los investigadores para encontrar la manera de aplicar de manera efectiva y hacer cumplir el principio de igualdad de retribución. La consulta estará abierta hasta el 5 de abril.

The European Commission has launched a public consultation to collect information on the impact of EU wage equality rules. The principle “equal work, equal salary” is enshrined in EU treaties and EU legislation prohibits direct and indirect discrimination on the basis of sex.

The public consultation will gather the contributions of citizens, public authorities, social partners, civil society and researchers to find ways to apply effectively and enforce the principle of equal remuneration. The query will be open until April 5.
+INFO: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3415794/public-consultation_en