Dos estudis independents publicats avui per la Comissió Europea demostren que el programa Erasmus+ permet als estudiants tenir més èxit en la seva vida personal i professional i contribueix a fer que les universitats siguin més innovadores.

Per fer els estudis s’han recollit respostes de 77.000 estudiants i personal d’educació superior i de més de 500 organitzacions per tal de mesurar i analitzar l’impacte que té aquest programa de la UE en els seus principals beneficiaris. Els resultats d’aquests estudis demostren que contribueix a preparar els joves europeus per a la nova era digital i els ajuda a tenir èxit en les seves futures carreres professionals. Erasmus+ també reforça la capacitat d’innovació de les universitats, els seu compromís internacional i la seva capacitat per respondre a les necessitats del mercat laboral.

«És impressionant veure com Erasmus+ permet als joves tenir èxit en el mercat laboral actual i prosperar en una societat més diversa.  Em complau observar que els titulats Erasmus+ se senten més preparats per fer front als nous reptes, tenen millors perspectives de carrera i són més conscients dels beneficis de la UE en la seva vida quotidiana. A més, les universitats que participen al programa Erasmus+ no només són més internacionals, sinó que també són més capaces de satisfer les necessitats del mercat laboral», ha declarat avui el comissari d’Educació, Cultura, Joventut i Esport, Tibor Navracsics.

Els principals resultats dels estudis que avui publiquem són els següents:

• Erasmus+ ajuda els estudiants a trobar la seva carrera professional i a aconseguir feina més ràpidament

Més del 70% dels estudiants d’Erasmus+ afirmen que saben millor allò que volen fer quan tornen de la seva estada.  La seva experiència a l’estranger també els permet reorientar els seus estudis per tal que responguin millor a les seves ambicions. A més, l’avaluació d’impacte realitzada a l’ensenyament superior mostra que un 80% d’estudiants va trobar una feina en els tres mesos següents a la seva graduació i el 72% creu que l’experiència l’ha ajudat a aconseguir la seva primera feina.  Nou de cada deu antics alumnes Erasmus+ afirmen que les capacitats i l’experiència que han adquirit a l’estranger els són útils per al dia a dia a la feina. Erasmus+ ajuda a pal·liar la manca d’adequació de les qualificacions respecte de les necessitats de les empreses, donat que permet que els estudiants desenvolupin les qualificacions interpersonals i interdisciplinàries que busquen aquestes.

• Erasmus+ reforça el sentiment de pertinença a Europa

Més del 90% dels estudiants d’Erasmus+ també ha millorat la seva capacitat per treballar i col·laborar amb persones de cultures diferents i senten que tenen una identitat europea. L’impacte és més marcat en aquells estudiants que estaven menys convençuts respecte de la UE abans de l’intercanvi i en aquells que van fer una estada en un país amb una cultura més diferent de la seva. Els estudiants d’ Europa Oriental són els que s’identifiquen més amb Unió Europea.

• Erasmus+ promou la transformació digital i la inclusió social

Per a la major part de les universitats participants al programa, els projectes de cooperació Erasmus+ són una manera de preparar-se millor per a la transformació digital. L’ús de les noves tecnologies i els mètodes innovadors d’ensenyament i aprenentatge permet reforçar la cooperació internacional entre els centres i la seva capacitat per innovar. El personal que ha participat en Erasmus+ i treballa en l’àmbit de l’educació  superior té més possibilitats de contractar treballadors del món empresarial als seus cursos que els seus homòlegs que no han participat en intercanvis prop del 60% davant del 40%). Més del 80% dels acadèmics creu que la serva experiència a l’estranger els ha permès desenvolupar plans d’estudis més innovadors. A més, dos terços de les universitats que participen al programa afirmen que els projectes a escala de la UE contribueixen a millorar la inclusió social i la no discriminació en l’educació superior.

Els resultats dels estudis també posen de manifest que els antics estudiants d’Erasmus+ estan més satisfets amb la seva feina que els que no han realitzat una estada a l’estranger. També solen tenir una carrera més internacional i tenen pràcticament el doble d’oportunitats de treballar en un altre país. Erasmus+ també dóna suport a l’emprenedoria. Una quarta part dels projectes de cooperació contribuïen a l’educació empresarial i a  reforçar l’esperit emprenedor. Un terç dels projectes donaven suport a la creació d’empreses ‘llavor’ (spin-offs) i empreses emergents (start-ups).

Antecedents:

Entre el 2014 i el 2018 més de 2 milions d’estudiants i personal d’ensenyament superior han realitzat un període d’estudis, formació o ensenyament a l’estranger en el marc del programa Erasmus+. Durant aquest període, prop de 1.000 associacions estratègiques d’Erasmus+ entre Institucions d’educació superior i 93 «aliances de coneixement» entre universitats i empreses han rebut finançament de la UE. Més del 40% d’aquestes associacions i aliances han format a estudiants i personal acadèmic per adquirir competències de cara al futur en els àmbits del medi ambient i el canvi climàtic, l’energia i els recursos, les competències digitals i l’esperit empresarial.

Els dos estudis sobre Erasmus+ («Erasmus+ Higher Education Impact» i «Erasmus+ Higher Education Strategic Partnerships and Knowledge Aliances») avaluen l’impacte del programa en els dos principals tipus de beneficiaris: particulars i organitzacions.

Per al primer estudi s’han analitzat prop de 77.000 respostes, incloses les de 47.000 estudiants d’ Erasmus+, 12.000 titulats i 10.000 membres del personal que s’han beneficiat d’Erasmus+. Les conclusions del segon estudi es basen en les respostes de 258 associacions estratègiques i aliances de coneixement (que representen a 504 organitzacions) que van rebre fiançament en el marc d’Erasmus+ durant el període 2014-2016, així com 26 estudis de casos en detall.

Més informació:

Estudio d’impacte «Erasmus+ Educació superior»

Estudi sobre les Associacions estratègiques i les Aliances per a l’Educació Superior d’Erasmus+

Fitxa informativa

Erasmus+