La Comissió Europea va presentar la setmana passada una proposta per incorporar a la legislació europea el compromís polític de la UE d’arribar a ser climàticament neutra abans del 2050 per tal de protegir el planeta i la nostra població. La legislació europea en matèria de lluita contra el canvi climàtic ja estableix aquest objectiu amb vistes al 2050 i un seguit de directrius que han de seguir totes les polítiques de la UE.

Amb l’aprovació de la nova legislació en matèria de lluita contra el canvi climàtic, la Comissió vol disposar d’una eina jurídicament vinculant que permeti atènyer d’aquí al 2050 l’objectiu de «zero emissions netes» de gasos d’efecte hivernacle. Les institucions de la UE i els estats membres han de comprometre’s a prendre les mesures que calguin a nivell nacional i europeu per assolir aquest objectiu.